ASSEMBLEA DE LA DCGC

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. És constituïda per les persones col·legiades, amb igualtat de vot, i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb el Reglament de la DCGC i amb els Estatuts del Colegio de Geógrafos.

JUNTA DE GOVERN DGGC I DE L’AGPC

Elena Rodríguez Armalé
Col·legiat 502
Presidenta DCGC

Mariona Prat Vandellós
Col·legiada 1171
Vicepresidenta DCGC i AGPC

Núria Pérez Sans
Col·legiada 1374
Secretària DCGC i AGPC

Josep Coma Guitart
Col·legiat 1174
Tresorer DCGC i AGPC

Jordi Barot Arqued
Col·legiat 914
Vocal DCGC

Victòria Carbonell Martínez
Col·legiada 898
Vocal DCGC

Néstor Cabañas López
Col·legiat 1167
Vocal DCGC

Sergi Rasero García
Col·legiat 2123
Vocal DCGC

Marta Pallarès Blanch
Col·legiada 897
Vocal DCGC

Andreu Blanch Bou
Col·legiat 2923
Vocal DCGC

Marc Vila Recio
Soci 292
Vocal DCGC i President AGPC

Francesc Sánchez Martínez
Soci 509
Vocal DCGC i AGPC

Heura Cuadrado Nuet
Sòcia 538
Vocal DCGC i AGPC

Marc Serra Sabé
Soci 694
Vocal DCGC i AGPC

Pilar Manzanares Mestre

Administració

Contactar amb els membres de la Junta

REPRESENTANTS DEL COL·LEGI EN COMISSIONS

El Col·legi de Geògrafs està representat en comissions de naturalesa molt diversa, especialment en organismes de les diferents administracions públiques.

La presència dels representants en les diferents comissions cerca la defensa dels interessos dels geògrafs però, sobretot, vol ser una aportació des de la geografia a la presa de decisions o en les propostes d’actuació en diversos àmbits. Actualment, el Col·legi compta amb representants a les següents comissions:

Comissió d’Experts. Elena Rodríguez Armalé.
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. Representant: Robert Casadevall, suplent: Elena Rodríguez Armalé.
Observatori del Paisatge: Representant: Jordi Barot Arqued, suplent: Mariàngels Trèmols Gironell.
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya: Representant: Marc Vila Recio, suplent: Montserrat Guerrero Lladós.
Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: ostenta el càrrec de vocal del Consell Rector la presidenta de la DCGC, Elena Rodríguez Armalé.
Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona. Representant Elena Rodríguez Armalé, suplent: Victòria Carbonell Martínez.
Comissió d’Urbanisme de les Comarques Centrals. Representant: Jordi Barot Arqued, suplent: Xavier Bach Coma.
Comissió d’Urbanisme de Lleida. Representant: Carme Bellet Sanfeliu, suplent: Joan Ganau.
Comissió d’Urbanisme de Camp de Tarragona. Representant: Josep Oliveras, suplent: Rafael Colom Alastruey.
Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Representant: Sergi Saladié.
Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu. Representant: Marta Pallarès, suplent: Jordi Barot.
Comissió d’Urbanisme de Girona. Representant: Anna Bou, suplent: Josep Bassó.
Comissió d’Urbanisme del Penedès. Representant: vacant, suplent: Joan Domingo Riu.

Informació sobre les comissions

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu