Per a definir la licitació del contracte d’assitència tènica per a redactar el pla.

Consulta preliminar del mercat per definir la licitació del contracte d’assistència tècnica per redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí.

La consulta preliminar del mercat té com a principal objectiu obtenir informació d’assistència tècnica per elaborar correctament la licitació de l’encàrrec de redacció del POUM de Rubí, promovent la participació dels operadors econòmics així com la resta dels agents participants al mercat, per tal de poder definir correctament la nova licitació del contracte, les seves prescripcions tècniques, i determinar la naturalesa i extensió de les necessitats.

La consulta es troba actualment penjada al Perfil del Contractant:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=63495766&lawType=