Termini de presentació de sol·licituds fins el 2 de desembre de 2020

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, als seus articles 335 al 352, regula el peritatge judicial. En concret, l’article 342 preveu que s’instarà als col·legis professionals que remetin una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits judicials. En aquest sentit, es procedeix a la convocatòria per a la formació del Llistat de Pèrits Judicials del Col·legi de Geògrafs per actuar en l’any 2020.

Dates importants a recordar:
Presentació de sol·licituds: del 17 de novembre al 2 de desembre de 2020, a les 23.59 h.
Llistes provisionals: 4 de desembre de 2020.
Termini de reclamació a les llistes provisionals: del 4 fins l’11 de desembre de 2020.
Llistes definitives: 16 de desembre de 2020.

Tota la documentació i els impressos per poder fer la sol·licitud els trobareu a la zona restringida de   www.geografos.org   adaptats als requisits establerts per cadascuna de les comunitats autònomes.  Cal accedir amb usuari i contrasenya, si no les recordes demana-les al següent enllaç

Tal com recull l’article 342.2 de la LEC, les llistes de perits de les associacions o entitats anàlogues han d’estar integrades per un mínim de 5 persones. Si no arriben a aquest mínim, les dades actualitzades no es podran incorporar a la base de dades.