Oberta la convocatòria de pèrits judials per intervenir durant l’any 2019.

La convocatòria està adreçada tant als qui vulguin incorporar-se a les llistes de pèrits per primera vegada com pels qui ja n’hagin format part en anys anteriors.

Termini de presentació de sol·licituds fins el 28 de novembre de 2018.

Aquest llistat comprèn tant la que preveu la Llei d’enjudiciament civil (LEC) per a peritatges de part o privats, com la que està regulada per l’Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474) i que es refereix als serveis d’assistència jurídica gratuïta. Es pot estar inscrit en ambdues modalitats i el procés d’incorporació a la llista es farà simultàniament en un mateix fitxer de base de dades.

La inclusió a les llistes és totalment voluntària i ha de ser feta amb total responsabilitat professional, per poder respondre degudament a les demandes que els òrgans judicials plantegin. Per això us encoratgem a llegir-vos el document Principis i obligacions dels geògrafs pèrits judicials, així com la Llei d’Enjudiciament Civil (secció cinquena, arts. 335 a 352) i l’Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474), per tal de tenir ple coneixement de les responsabilitats, funcions i deures dels pèrits judicials.

La formació de les llistes de pèrits judicials del Col·legi de Geògrafs correspon a cada una de les Delegacions Territorials o als Serveis Generals per als territoris sense Delegació. És per això que nosaltres us convoquem només per a la formació de llistes per actuar davant dels òrgans judicials de Catalunya. Qualsevol inscripció per a actuar en altres demarcacions territorials s’ha de fer a través de la Delegació territorial corresponent.

Documentació relacionada amb aquesta convocatòria:

Principis i obligacions dels geògrafs pèrits judicials
Sol·licitud d’incorporació al llistat de pèrits geògrafs 2019  (Accés restringit amb claus d’acés)
Recomanem llegir el Reglament de pèrits
Certificat de contractació de l’assegurança de responsabilitat civil (o el rebut bancari del pagament on consti la data de venciment).

Caldrà adjuntar un currículum simplificat (màxim de 3 fulls)
Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a informacio@geografs.org

Dates importants a recordar:
Termini de presentació de sol·licituds: 28 de novembre de 2018.
Publicació del llistat provisional de pèrits: 30 de novembre de 2018.
Termini d’al·legacions i/o reclamacions: de l’1 al 15 de desembre de 2018.
Resolució reclamacions: 17 i 18 de desembre de 2018.
Publicació del llistat definitiu de pèrits: 19 de desembre de 2018.