Una representació del Col·legi de Geògrafs participa en el debat per a la redacció del Pla Director Urbanístic de les activitats de càmping

El PDU de càmpings ha d’establir els criteris per a ordenar les noves implantacions d’aquesta activitat turística i les seves activitats complementàries (campaments de joventut, àrees d’acollida d’autocaravanes en trànsit i aparcaments), abastant els diferents règims de sòl. Ha de preveure també totes les possibles categories i les necessitats, els criteris i les externalitats que requereixen aquests tipus d’activitats, buscant les fórmules que permetin el desenvolupament d’aquesta activitat econòmica, la qual té avui una forta demanda de nous espais. L’objectiu principal del Pla és el de vetllar per a què la implantació de nous càmpings sigui coherent amb l’entorn natural i urbà, amb el paisatge i les proteccions territorials, la sostenibilitat i el model de desenvolupament previst en el planejament territorial. El Programa de Participació Ciutadana del PDU inclou tres taules temàtiques: l’Eix 1 sobre el model d’implantació en el territori, celebrat a Cubelles el 16 de maig, l’Eix 2 sobre la dinamització econòmica del territori, celebrat a la Seu d’Urgell el passat 23 de maig i l’Eix 3, sobre el medi ambient i el paisatge, que tindrà lloc a Girona el proper 28 de maig. El Col·legi de Geògrafs hi participa en qualitat de professionals tècnics, col·lectiu que, juntament amb el dels empresaris i el de la ciutadania, conformen els tres grans sectors implicats. Els actes són organitzats per l’òrgan responsable de la redacció del Pla, la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu de recollir l’opinió dels agents implicats mitjançant dinàmiques de treball participatiu i deliberatiu.