En relació a un lloc de treball de Tècnic/a Mitjà en Medi Ambient

L’Ajuntament de Cabrils estima el recurs potestatiu de reposició interposat pel Col·legi de Geògrafs el passat 26 d’agost contra la convocatòria i bases per a cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball de Tècnic / a Mig de Medi Ambient.

La resolució comporta la modificació de la base segona de les bases que regeixen la convocatòria, amb la finalitat d’incloure la titulació de Geografia, llicenciatura o grau, entre les titulacions requerides per a concórrer a la convocatòria. Publicada la rectificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona quedarà obert un nou termini de 20 dies naturals perquè els geògrafs i geògrafes interessats a concórrer presentin les seves candidatures.

La col·laboració dels col·legiats i actuació de el Servei de Defensa de la Professió obre als geògrafs una nova plaça d’ocupació pública, en aquesta ocasió en l’àmbit de l’Medi Ambient, sens dubte un dels nínxols de treball més importants en la professió.