Brand

Pèrits Judicials Geògrafs
Placeholder image

Notícia

Us informem que s'ha obert la convocatòria de pèrits judicials geògrafs per actuar durant el 2018. Podeu presentar les sol•licituds fins el dia 4 de desembre de 2017.

Aquest llistat comprèn tant la que preveu la Llei d’enjudiciament civil (LEC) per a peritatges de part o privats, com la que està regulada per l'Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474) i que es refereix als serveis d'assistència jurídica gratuïta. Es pot estar inscrit en ambdues modalitats i el procés d'incorporació a la llista es farà simultàniament en un mateix fitxer de base de dades.

La inclusió a les llistes és totalment voluntària i ha de ser feta amb total responsabilitat professional, per poder respondre degudament a les demandes que els òrgans judicials plantegin. Per això us encoratgem a llegir-vos el document Principis i obligacions dels geògrafs pèrits judicials, així com la Llei d'Enjudiciament Civil (secció cinquena, arts. 335 a 352) i l'Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474), per tal de tenir ple coneixement de les responsabilitats, funcions i deures dels pèrits judicials.

La formació de les llistes de pèrits judicials del Col•legi de Geògrafs correspon a cada una de les Delegacions Territorials o als Serveis Generals per als territoris sense Delegació. És per això que nosaltres us convoquem només per a la formació de llistes per actuar davant dels òrgans judicials de Catalunya. Qualsevol inscripció per a actuar en altres demarcacions territorials s'ha de fer a través de la Delegació territorial corresponent.

Trobareu els impresos i la documentació necessària per sol•licitar la inscripció al llistat de pèrits:
    - Principis i obligacions dels geògrafs pèrits judicials
    - Sol·licitud d'incorporació al llistat de pèrits geògrafs 2018
    - Recomanem llegir el reglament de pèrits
    - Caldrà adjuntar un currículum simplificat (màxim de 3 fulls)

Tota la documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a informació o trucar al número de telefon del Col·legi el 93 481 50 73

Dates importants a recordar:
Termini de presentació de sol•licituds: 4 de desembre de 2017.
Publicació del llistat provisional de pèrits: 5 de desembre de 2017.
Termini d'al·legacions i/o reclamacions: del 6 al 20 de desembre de 2017, (15 dies).
Resolució reclamacions: 21 de desembre de 2017.
Publicació del llistat definitiu de pèrits: 22 de desembre de 2017.Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -
Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73

informació
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2017