Foto:Paco Sanchez
Placeholder image

INSTRUMENTS TERRITORIALS


Petició d'aportacions al Pla de mobilitat urbana sostenible de Mataró

Hem rebut per part de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental la consulta en relació al Document Inicial Estratègic (DIE) del Pla de mobilitat urbana sostenible de Mataró.

Termini per presentar les consideracions i suggeriments que considereu oportunes fins el 23 de setembre de 2016 al correu electrònic: participació@geografs.org

La informació disponible es pot consultar al web que s'indica a continuació: http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_participacio (Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament Sectorial).

Petició d'aportacions al Pla director urbanístic d'infraestructures Martorell-Abrera.

Petició d'aportacions al Pla director urbanístic d'infraestructures Martorell-Abrera. Per tal d'emetre el document d'abast per a l'avaluació ambiental del pla.

Termini per presentar les consideracions i suggeriments que considereu oportunes fins el 30 de setembre de 2016 al correu electrònic: participació@geografs.org

Més informació disponible al següent enllaç (Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament Urbanístic).

Informació pública de la segona aprovació inicial del PDU Gran Via-Llobregat, al terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat.

Hem rebut la petició per formular les al·legacions que es considerin oportunes en relació al document de referència del Pla director urbanístic Gran Via-Llobregat del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat.

Es pot consultar tota la documentació al següent enllaç

Petició de l'Agència Catalana de l'Aigua

L'Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) fa arribar al Col·legi la petició d’al·legacions per al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

L ’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) fa arribar al Col·legi la petició d’al·legacions per al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera” El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, juntament amb la memòria tècnica, la memòria econòmica i l'informe de sostenibilitat ambiental estan disponibles al web de l'Agència Catalana de l'Aigua (Agència/legislació).

Termini de presentació d'aportacions al correu electrònic informacio@geografs.org fins el dia 26 de setembre de 2016.

Petició d'aportacions als membres del Col·legi

La Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya ha rebut l'anunci d'informació pública sobre l'aprovació inicial per segona vegada del Pla director urbanístic (PDU) de reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou.

Termini per presentar les consideracions i suggeriments que considereu oportunes fins el 20 de setembre de 2016 al correu electrònic participació@geografs.org

La documentació del Pla director urbanístic es pot consultar i descarregar al següent enllaç.

Retirat el Projecte de Llei d'Arquitectura

El Col·legi de Geògrafs i l'AGPC vàrem adreçar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya un escrit en el qual demanàvem la retirada del Projecte de Llei d'Arquitectura

El passat 29 d'abril, el Col·legi de Geògrafs i l'AGPC vàrem adreçar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya un escrit en el qual demanàvem la retirada del Projecte de Llei d'Arquitectura que el Govern tenia previst presentar a la sessió plenària del dimecres 4 de maig, i on exposàvem els arguments de la nostra petició. Amb posterioritat a la recepció del nostre escrit i per part dels grups, la mesa del Parlament va retirar de l'ordre del dia la presentació del Projecte de Llei. En conseqüència, aquest no es va sotmetre a debat, ni va prosperar el procediment d'aprovació.

La possible aprovació d'una Llei d'Arquitectura, quan hi ha endegat un procés de reforma legislativa en matèria d'urbanisme i d'ordenació del territori és, al nostre parer, contradictòria amb la coherència necessària que han de tenir, jurídicament i en la seva materialització, aquestes disciplines. Així mateix, en els termes en que està redactada, l'esmentada llei pot lesionar els drets dels geògrafs i d'altres professionals a l'exercici de la seva activitat. Per ambdues raons, aquest és un tema objecte de màxima prioritat i que serà seguit amb molta atenció per part nostra.

Podeu consultar el document aquí

2a Sessió tècnica informativa sobre el Pla Especial Urbanístic d'Allotjments Turístics (PEUAT)

El PEUAT conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona.

El dia 26 d’abril va tenir lloc, a la Sala Barcelona de la seu d'Ecologia Urbana de l’Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, la presentació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovat inicialment el proppassat 10 de març de 2016 i que actualment es troba en període d’informació pública. La Sra. Mariona Prat i la Sra. Victòria Carbonell, hi van assistir en representació de la Delegació catalana del Col·legi de Geògrafs i de l'AGPC.

El PEUAT conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics inclouen tant establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs o residències universitàries, i són la peça bàsica per ordenar el model turístic de la ciutat de Barcelona.

L’acte va comptar amb la participació de l’arquitecta Amèlia Mateo, directora de planejament de l’ajuntament de Barcelona, la qual va repassar el calendari de tramitació administrativa del procés d’aprovació del PEUAT.

El PEUAT estarà en fase d’informació pública fins el dia 1 de juliol per a qui vulgui presentar al·legacions.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016