Després de la intervenció del Servei de defensa de la professió

L’Ajuntament de Calaf ha ha resolt mitjançant Decret d’Ajuntament la modificació de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a de Medi Ambient, que va quedar obert el passat mes de març després de la seva publicació al BOP de Barcelona, ​​amb la finalitat d’incorporar la titulació de geografia, entre d’altres titulacions que inicialment havien quedat excloses.

L’esmena ha estat el fruit d’una acció més empresa pel Servei de Defensa de la Professió, que el passat mes d’abril va presentar un recurs potestatiu de reposició. Quan l’estat d’alarma ho permeti, i quedin reestablerts els terminis administratius, els geògrafs i geògrafes interessats podran concórrer a aquesta plaça de Tècnic en Medi Ambient a l’Ajuntament de Calaf.

L’oferta laboral està publicada al portal de d’ocupació