Loading...
Màster en Estudis Territorials i de la Població 2018-11-22T16:48:45+00:00

Màster en Estudis Territorials i de la Població

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix el Màster en Estudis Territorials i de la Població, que formarà investigadors i professionals amb una formació específica i especialitzada sobre els continguts fonamentals dels àmbits de la demografia i l’ordenació del territori. L’especialitat “Demografia” formarà investigadors i professionals en els mètodes avançats de l’anàlisi demogràfica. L’especialitat d’”Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial”, a banda de treballar les metodologies d’investigacions que li són pròpies d’aquest camp, farà un especial èmfasi en el desenvolupament de les habilitats per intervenir en la planificació i la gestió del territori.

geografia.uab.cat/metip/

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu