Màster Metròpolis en estudis urbans i metropolitans

El Màster Metròpoli en estudis urbans i metropolitans vol oferir un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, tot incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

Així doncs combina, d’una banda, l’anàlisi des d’una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius); i d’altra banda, l’especialització a través de dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius). Un itinerari d’Anàlisi, orientat a la formació tant per a la recerca com per a la pràctica reflexiva; i un itinerari de Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant més professionalitzador.

El Màster es desenvolupa des del mes de gener fins al mes de desembre, en horari intensiu, de les 16 a les 20 hores, a raó de 3 sessions setmanals. L’idioma de les classes és el castellà.

Aquest és un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre aquesta institució i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i els títols a que dóna dret són els següents:

MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN ANÀLISI DE DINÀMIQUES METROPOLITANES
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN GOVERNANÇA I GESTIÓ DE LA CIUTAT METROPOLITANA
CERTIFICAT DE MÒDUL

iermb.uab.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu