ASSEMBLEA DE LA DCGC

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. És constituïda per les persones col·legiades, amb igualtat de vot, i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb el Reglament de la DCGC i amb els Estatuts del Colegio de Geógrafos.

JUNTA DE GOVERN DGGC I DE L’AGPC

Marta Serra Davos
Col·legiada 3224
Associada 767
Presidenta DCGC

David Comas Vila
Col·legiat 2713
Associat 661
President AGPC

Marc Vila Recio
Col·legiat 1332
Associat 292
Vicepresident DCGC

Mariona Prat Vandellós
Col·legiada 1171
Associat 406
Vicepresidenta AGPC

Josep Coma Guitart
Col·legiat 1174
Associat 551
Tresorer DCGC

Jordi Barot Arqued
Col·legiat 914
Associat 553
Tresorer AGPC

Xavier Bach Coma
Col·legiat 2956
Associat 720
Secretari DCGC i AGPC

Elena Rodríguez Armalé
Col·legiada 502
Associada 100
Vocal AGPC

Joan Domingo Riu
Col·legiat 2808
Associat 679
Vocal DCGC

Pol Fàbregas Capdevila
Col·legiat 2074
Associat 563
Vocal DCGC

Marta Pallarès Blanch
Col·legiada 897
Associada 136
Vocal AGGC

Roger Solé Guinart
Col·legiat 3495
Associat 830
Vocal AGPC

Victor Fernández Gayan
Col·legiat 1924
Associat 519
Vocal DCGC

Oriol Marquet Sardà
Col·legiat 3490
Associat 828
Vocal DCGC

Diego Teruel Roca
Col·legiat 3431
Associat 811
Vocal AGPC

Mateu Morillas Torné
Col·legiat 2548
Associat 625
Vocal DCGC

Gemma Solé Massó
Col·legiada 866
Vocal DCGC

Javier Villena Fernández
Col·legiat 3489
Associat 827
Vocal DCGC

Pilar Manzanares Mestre

Administració

REPRESENTANTS DEL COL·LEGI EN COMISSIONS

El Col·legi de Geògrafs està representat en comissions de naturalesa molt diversa, especialment en organismes de les diferents administracions públiques.

La presència dels representants en les diferents comissions cerca la defensa dels interessos dels geògrafs però, sobretot, vol ser una aportació des de la geografia a la presa de decisions o en les propostes d’actuació en diversos àmbits. Actualment, el Col·legi compta amb representants a les següents comissions:

Agenda Urbana de Catalunya. Representants: Joan Domingo Riu i Gemma Solé Massó.
Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ostenta el càrrec de vocal del Consell Rector: Marta Serra Davos.
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya. Representant: Marc Vila Recio. Suplent: Montserrat Guerrero Lladós.
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. Representant: Robert Casadevall. Suplent: Elena Rodríguez Armalé.
Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona. Representant: Elena Rodríguez Armalé. Suplent: Victòria Carbonell Martínez.
Comissió d’Urbanisme de les Comarques Centrals. Representant: Jordi Barot Arqued. Suplent: Xavier Bach Coma.
Comissió d’Urbanisme de Lleida. Representant: Carme Bellet Sanfeliu. Suplent: Joan Ganau.
Comissió d’Urbanisme de Camp de Tarragona. Representant: Josep Oliveras. Suplent: Rafael Colom Alastruey.
Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Representant: Sergi Saladié.
Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu. Representant: Marta Pallarès Blanch. Suplent: Jordi Barot Arqued.
Comissió d’Urbanisme de Girona. Representant: Anna Bou. Suplent: Josep Bassó.
Comissió d’Urbanisme del Penedès. Representant: Diego Teruel Roca. Suplent: Joan Domingo Riu.
Fundació Minicipalista d’Impuls Territorial.. Representant: Elena Rodríguez Armalé.
Observatori de la Rehabilitació Urbana i Renovació Urbana: Representant: David Comas Vila.
Observatori del Paisatge. Representant: Representants: Jordi Barot Arqued. Suplent: Mariàngels Trèmols Gironell.
Consell Municipal de la Mobilitat de Tarragona. Representant: Xavier Comabella Biosca.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu