En què consisteix?

Amb l’objectiu de fomentar l’estudi i la recerca en Geografia i contribuir a augmentar l’interès per aquesta disciplina entre els estudiants universitaris de Catalunya, aquest certamen bianual està dedicat a qui fou un geògraf entusiasta que treballà plenament pel desenvolupament professional de la Geografia i la consolidació del Col·legi de Geògrafs.

Concretament, poden optar al premi els estudiants que hagin defensat el seus treballs de final de Grau en Geografia en alguna de les universitats de Catalunya durant els dos darrers cursos acadèmics (2019-2020 i 2020-2021).

El premi és únic i consisteix en un diploma, una dotació de tres-cents euros i un any de col·legiació gratuïta. A criteri del jurat, es podrà atorgar un accèssit, sense dotació econòmica, però amb 1 any de col·legiació gratuïta.

La sol·licitud i els documents s’hauran d’enviar per correu electrònic a  informacio@geografs.org  IMPORTANT: En el cas que el pes dels documents a enviar no permeti la tramesa via correu electrònic s’enviarà la sol·licitud de participació a  informacio@geografs.org i la resta de documents es podrà enviar mitjançant el programari WeTransfer.

Podeu consultar les bases de l’edició 2021 al següent enllaç

Sol·licitud de participació edició 2021

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu