Qui som?

Som un col·lectiu de geògrafs professionals integrats en una corporació de dret públic, el Col·legi de Geògrafs, i una associació sense ànim de lucre, l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, que treballem conjuntament:

 • Promovem l’exercici professional de la geografia.
 • Conformem i dinamitzem una xarxa professional.
 • Defensem els interessos professionals dels geògrafs.
 • Representem institucionalment al col.lectiu de geògrafs.
 • Disposem de serveis útils per a l’exercici professional

Què és la geografia professional?

 • Una disciplina aplicada a molts àmbits d’actuació.
 • Una ciència i una tècnica habilitades per afrontar les necessitats del segle XXI.
 • Una activitat innovadora, pionera en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Un àmbit transformador, capaç de contribuir a la millora de l’entorn i la qualitat de vida.

Quins són els àmbits d’actuació de la geografia professional?

 • L’ordenació del territori i la planificació urbana.
 • La gestió del medi ambient i la prevenció de riscos
 • La planificació de la mobilitat, el transport i la logística.
 • La protecció, la gestió i l’ordenació del medi natural i el paisatge.
 • La cartografia i els sistemes d’informació geogràfica
 • El desenvolupament econòmic territorial i el turisme.
 • Les memòries socials, la diagnosi i la prospectiva.
 • La recerca, l’educació i la societat del coneixement.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu