Termini de presentació de sol·licituds fins el 5 de desembre de 2019

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, als seus articles 335 al 352, regula el peritatge judicial. En concret, l’article 342 preveu que s’instarà als col·legis professionals que remetin una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits judicials. En aquest sentit, es procedeix a la convocatòria per a la formació del Llistat de Pèrits Judicials del Col·legi de Geògrafs per actuar en l’any 2020.

Condicions:
– Ser col·legiat/a del Col·legi de Geògrafs en ple exercici dels seus drets i no estar sotmès/a a causa d’incapacitat, incompatibilitat ni inhabilitació legal o deontològica.
– Estar al corrent de les obligacions col·legials.
– Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
– No estar sotmès/a a cap incompatibilitat professional.

Documentació a presentar:
– Imprès: Sol·licitud d’Incorporació i Declaració Jurada.
– Currículum simplificat (màxim tres pàgines).
– Certificat de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil (o el rebut bancari on consti la data de venciment de l’assegurança).
– Imprès: Sol·licitud zona Actuació (només sol·licituds d’incorporació a Andalusia, Balears, Castella-la Manxa i Castella i Lleó).
– Imprès: Full d’inscripció d’especialitats (només sol·licituds d’incorporació a Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Múrcia i Madrid).

Els impresos quedaran penjats a la zona restringida de   www.geografos.org   adaptats als requisits establerts pel jutjat que s’ocupa de la gestió i distribució de les llistes de perits judicials en cadascuna de les comunitats autònomes.

Enviar la documentació a  peritos@geografos.org

Dates importants a recordar:

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 5 de desembre de 2019 a les 23.59 h.

La Junta de Govern de el Col·legi de Geògrafs (o, si no la Comissió permanent de la Junta de Govern, la qual ha d’elevar a la Junta la pertinent ratificació), aprovarà la llista provisional de perits.

Publicació del llistat provisional de pèrits: 9 de desembre de 2019.

Es podrà interposar al·legacions i / o reclamacions davant la Comissió Permanent de el Col·legi de Geògrafs, mitjançant el correu electrònic peritos@geografos.org, dins el termini establert que s’iniciarà en el moment de publicar el llistat provisional a la web del Col·legi d’ geògrafs i es prolongarà durant els set dies naturals posteriors.

Termini d’al·legacions i/o reclamacions: de 10 al 16 de desembre de 2019.

Valorades les al·legacions i / o reclamacions presentades, la Junta de Govern de el Col·legi de Geògrafs (o, si no la Comissió permanent de la Junta de Govern, la qual ha d’elevar a la Junta la pertinent ratificació) aprovarà les llistes definitives de perits judicials geògrafs, que seran publicades a la web  www.geografos.org el dijous 19 de desembre de 2019. Cada delegació territorial publicarà el llistat que correspongui al seu web.

Publicació del llistat definitiu de pèrits: 19 de desembre de 2019 a www.geografos.org  i a les webs de les delegacions territorials.

INFORMACIÓ

Reglament de Perits Judicials de el Col·legi de Geògrafs

Informació: peritos@geografos.org / tel. 688.92.98.96 (feiners de 10 a 13 hores).

ANNEX: INSTRUCCIONS PER AL PERITATGE JUDICIAL

1.- Principis generals.

El geògraf que sigui designat perit judicial ha d’actuar amb la major objectivitat possible i tindrà en compte tant el que pugui afavorir com el que pugui ser susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts. Així mateix, ajustarà la seva actuació a les exigències d’ètica o dignitat professional, amb el respecte degut als drets de les parts i a l’interès general. A més, haurà de complir fidelment els deures que li imposen la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil i altres normes aplicables, donant a conèixer a l’òrgan judicial les causes de recusació o de rebuig en què pogués incórrer.

2.- Acceptació i acompliment de el peritatge.

Abans de donar la seva acceptació, el geògraf ha de comprovar si la seva especialitat i experiència comprenen els coneixements científics, tècnics o pràctics necessaris per a valorar els fets o circumstàncies rellevants de l’assumpte per al qual hagi estat designat.

Un cop acceptat l’encàrrec, el geògraf no pot renunciar excepte causa justificada i acceptada per l’òrgan judicial corresponent. La renúncia haurà de ser comunicada pel geògraf a el Col·legi de Geògrafs. El peritatge s’ha d’exercir personalment, sense perjudici de les col·laboracions que pugui sol·licitar el geògraf i que, si escau, siguin autoritzades per l’òrgan judicial corresponent. El perit ha d’emetre el seu dictamen per escrit en el més breu termini possible, sempre dins el que li hagi estat fixat per l’òrgan judicial.

3.- Obligacions col·legials dels geògrafs designats i nomenats perits judicials.

Els geògrafs inscrits a la llista dels perits judicials han de comunicar per escrit a Col·legi de Geògrafs cadascuna de les designacions realitzades a favor seu pels jutjats i tribunals, i l’acceptació o rebuig del nomenament. La comunicació ha d’incloure l’òrgan judicial, l’assumpte de què es tracti, així com si la designació s’ha fet d’ofici o a instància de part. També han de presentar el dictamen pericial perquè sigui visat pel Col·legi de Geògrafs. El perit judicial ha d’estimar els seus honoraris ponderant les circumstàncies o factors concurrents en cada cas, com el treball professional realitzat, la seva major menor complexitat, i temps emprat.

Tal com recull l’article 342.2 de la LEC, les llistes de perits de les associacions o entitats anàlogues han d’estar integrades per un mínim de 5 persones. Si no arriben a aquest mínim, les dades actualitzades no es podran incorporar a la base de dades.