Departament de Geografia de la URV

El Departament de Geografia (DGEO) neix per acord del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de 5 de novembre de 2009 i té la seva seu a la Facultat de Turisme i Geografia del Campus Vila-seca.

El Departament de Geografia participa en diferents programes acadèmics de grau com el Grau en geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat o el Grau en turisme i hotelería; de màster com el Màster interuniversitari en anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial o el Màster en gestió de les destinacions turístiques, i de doctorat: Doctorat en Ciutat, territori i planificació sostenible i Doctorat en turisme i oci.

La recerca s’organitza en dos grups de recerca consolidats: el Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) i el Centre en Canvi Climàtic (C3).

www.geografia.urv.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu