Proporcionar serveis per facilitar l’exercici professional

 • Servei de Visat de projectes professional.
 • Servei d’assessorament jurídic, i fiscal i laboral al web general.
 • Servei d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Recull en línia de novetats legislatives, subvencions, beques, licitacions i concursos públics d’interès per als geògrafs apareguts en les fonts d’informació oficial a la secció Serveis.
 • Diversos serveis financers i conveni amb el Banc de Sabadell per gaudir d’avantatges Sabadell Professional.
 • Carnet de col·legiat/ada que dóna accés a avantatges a diversos establiments comercials.
 • Portal de feina amb la publicació de les ofertes de treball d’empreses que cerquen geògrafs.
 • Elaboració de documents sobre les sortides professionals dels geògrafs i Informes del Col·legi de Geògrafs sobre noves possibilitats laborals de la geografia a la web general.
 • Conveni de col·laboració amb d’altres organismes, com l’Institut d’Estudis Territorials o la Societat Catalana de Geografia.
 • Servei d’assessorament jurídic a la web general, que ofereix un servei de consulta personalitzat sobre competències i responsabilitats dels geògrafs.
 • Actuacions per evitar la discriminació professional dels geògrafs, per exemple, quan s’exclou el perfil de geògraf de convocatòries d’ofertes de treball, beques, etc.
 • Signatura d’un conveni amb l’Associació Catalana de Municipis.
 • Participació en comissions de les diferents administracions públiques.
 • Presentació d’al·legacions als projectes i lleis en procés d’aprovació.

Suport als joves geògrafs i geògrafes

 • Reducció de la quota al 50 % durant els quatre primers anys de col·legiació per als nous llicenciats.
 • Creació de la figura del/de la precol·legiat/ada.
 • Portal de feina amb ofertes que arriben al Col·legi i ofertes convocades per l’Administració pública amb els perfils professionals dels geògrafs.
 • Col·laboració en diferents activitats de la Federació d’Associacions de Joves Geògrafs.
 • Convenis per obtenir facilitats i descomptes en cursos, seminaris, etc.

Informació

 • Publicació al web de notícies d’actualitat d’interès per als geògrafs.
 • Edició de butlletins informatius (Geonotícies).
 • Participació a les xarxes socials.

Formació continuada

 • Col·laboració en cursos o seminaris.
 • Difusió dels cursos que es realitzen arreu de l’Estat.
 • Confecció del Catàleg de Postgraus i Màsters que es realitzen arreu de l’Estat.
 • Publicació a la web d’una agenda de cursos, seminaris i congressos i d’un recull de notícies sobre activitats formatives.
 • Organització de cursos específics.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu