Visat de projectes

El visat és un acte col·legial únic de control, subjecte al dret administratiu, mitjançant el qual es comprova:

    – l’adequació de qualsevol tipus de projecte o treball professional d’un col·legiat a la normativa general que el regula,
    – la identitat i habilitació legal del col·legiat-autor,
    – i el fet que aquest assumeix, davant l’Estat i la societat, la responsabilitat facultativa derivada, tot això en garantia dels interessos dels clients i de l’interès públic en general.

L’entrada en vigor de la Llei Òmnibus (BOE) va modificar diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, el que va derivar en el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, que en el seu article 2 (BOE) estableix que: “el visat únicament és obligatori en certs tipus de projectes, entre els quals no es troben els que realitzen habitualment els geògrafs professionals”.

Per al nostre Col·legi de Geògrafs, el visat sempre ha estat un acte voluntari i un dret del col·legiat, al que li aporta seguretat jurídica i professional. Per això, i encara que ja no sigui obligatori per llei, es continuen realitzant habitualment visats de projectes a petició dels propis professionals col·legiats o els seus clients.

Preguntes freqüents:

Quines funcions NO té un visat?

El visat col·legial no té, en cap cas, funció de control de la qualitat dels treballs, ni pot ser comprensiu dels honoraris ni les altres condicions contractuals, la determinació recau en fur intern de les parts.

Quin és el procediment a seguir per visar un treball?

  1. Descarregar el model de Full d’encàrrec, omplir i enviar al correu (electrònic o ordinari) de la Secretaria.

  2. Esperar la recepció per correu electrònic de l’alta del visat, en el qual apareixeran les següents dades: núm de liquidació que apareixerà en el concepte de l’ingrés, import a ingressar, número de compte i adreça postal a la qual enviar les còpies a visar. ( una còpia en paper i una altra en digital, en format no editable).    

  3. Fer l’ingrés en compte i enviar les còpies del projecte a visar (una còpia en paper i una altra en digital, en format no editable per al Col·legi).    .

  4. Rebre les còpies degudament segellades, factura i informe del visador.

Per a qualsevol aclariment cal consultar el  Punt 2: Protocol per a la sol·licitud i emissió del visat, del document Normes generals i manual de procediment del Servei de Visat.

Quant costa visar un treball?

El cost del visat és del 0,8% + IVA del preu del treball a visar, amb un mínim 100 euros + IVA.

Quant triga a visar un treball?

Un termini no superior a vint dies, a comptar a partir de la data en què el col·legiat va abonar les taxes del visat. El termini establert per a l’emissió del visat podrà ser interromput mitjançant comunicació fefaent al col·legiat de l’existència d’objeccions al projecte que facin referència a aspectes fonamentals que afectin la correcció i comprensió de la documentació aportada per obtenir l’informe de visat positiu.

És important, per a qualsevol aclariment afegit consultar els Punts 2.3 i 2.4 del document Normes generals i manual de procediment del Servei de Visat.

Normes generals i manual de procediment del Servei de visat.

Descarregar full d’encàrrec de visat.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu